1. Do kształcenia specjalnego (w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, albo w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym) oraz do nauczania indywidualnego kwalifikują poradnie psychologiczno-pedagogiczne, bądź inne poradnie specjalistyczne, w których działają powołane przez dyrektora poradni zespoły orzekające.

2. Zadaniem zespołów jest orzekanie oraz kwalifikowanie dzieci i młodzieży  do odpowiednich form kształcenia specjalnego (w tym integracyjnego oraz nauczania indywidualnego) na podstawie wyników badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich (przeprowadzonych przez specjalistów poradni bądź spoza poradni). Postępowanie orzekające i kwalifikujące stanowi podstawę wydania przez poradnię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zawierającego określenie rodzaju i stopnia niepełnosprawności, odpowiednich form kształcenia oraz warunków niezbędnych do realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka; indywidualny program pracy z dzieckiem ze wskazaniem metod stymulacji, terapii oraz usprawniania lub ze wskazaniem form pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 3. Postępowanie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego wszczyna się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony.
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia


Pamiętajmy, że ostateczna decyzja o wyborze odpowiedniej formy kształcenia, placówki należy do rodziców lub opiekunów dziecka.

Orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16. roku życia wydają powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające.
Przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, zwanej dalej "dzieckiem",, bierze się pod uwagę:
            1) zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności;
            2) ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka;
            3) możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.
Wniosek o wydanie orzeczenia, o którym mowa składany do powiatowego zespołu zawiera:
               1) imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej, datę i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej,
               2) adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość,
               3)  określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia,
               4) dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej dziecka lub osoby zainteresowanej, w przypadku wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
              5) oświadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych zawartych we wniosku.
Do wniosku o wydanie orzeczenia dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Wniosek o wydanie orzeczenia, o którym mowa rozpatruje co najmniej dwuosobowy skład orzekający

O co najczęściej pytają nas rodzice?

Czy dziecko mające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego musi chodzić do szkoły specjalnej?

Orzeczenie  wydawane jest wyłącznie na wniosek rodzica i ma na celu takie pokierowanie edukacją dziecka, aby przebiegała ona w jak najlepszych dla ucznia warunkach. Orzeczenie określa, jaką pomoc powinno dziecko otrzymać w szkole. Do rodzica należy decyzja, którą placówkę wybierze. Trzeba pamiętać, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być wydane z różnych względów (np. z powodu zaburzeń funkcjonowania społecznego albo fobii szkolnej), tak więc orzeczenia mają również dzieci z wysokim ilorazem inteligencji. Dokument jest własnością rodzica i nie musi go nigdzie okazywać, jeżeli nie widzi takiej potrzeby.

Czy Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju wydaje dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zwykłe świadectwa?

Szkoła realizuje tzw. podstawę programową. Oznacza to, że realizuje zwykły program nauczania. Dostosowując się do deficytów i  możliwości uczniów, modyfikujemy głównie metody i środki pracy z dziećmi, a nie program. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną realizują program dostosowany do ich możliwości z pominięciem treści, których programy nauczania dla nich nie przewidują. Tak więc Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju wydaje zwyczajne świadectwa, jeżeli dziecko jest gotowe, by włączyć się w nurt szkoły masowej - nic nie stoi na przeszkodzie, by tak właśnie się stało.

Czym różni się opinia psychologiczna od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

Opinia psychologiczna pomaga nam ocenić, jakie deficyty rozwojowe utrudniają dziecku funkcjonowanie w szkole, jakie ma ono trudności, ograniczenia i możliwości. Opinia jest bardzo pomocna w takim ułożeniu indywidualnej strategii rozwoju dla każdego dziecka, tak by mogło ono w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny. Natomiast tylko orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest dokumentem, na podstawie którego rodzic może i powinien starać się o zapewnienie specjalnych warunków edukacyjnych dla dziecka w szkole. Są one dokładnie opisane w części orzeczenia zwanej "zalecenia".

 

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego

Pn Wt Śr Cz Pt So N
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
Scroll to top